A.B.
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Chroom 6
Introductie

Chroom is een metaal, voorkomend in verschillende vormen. Chroom-3 (van nature) en Chroom-6 (bewust geproduceerd). Chroom-3 is een essentieel voedings-element / Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid. Chroom-6 komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen of afval, galvaniseren, leder- en houtbewerking. Chroom-6 versterkt roestwerende (‘anticorrosieve’) eigenschappen van grondverf. Chroom-6 bindt zich altijd aan een andere stof, zoals bijv. zuurstof en lood. Elke chroomverbinding heeft een eigen kleur, aparte samenstelling en unieke eigenschappen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Chroom-6 is corrosief (agressief bijtende stof) voor de ogen, de huid, de ademhalingswegen en bij inname via de mond. Bij herhaaldelijke blootstelling kan chroom-6 huid en ademhalingsproblemen geven. Chroom-6 is kankerverwekkend en kan long-, neusbijholte en maagkanker veroorzaken.​​​​​​​

Chroom-6-verbindingen kunnen op drie manieren in het lichaam terecht komen: 

 • Inslikken (maag):
 • Inademen (longen);
 • Via de huid.


Acute gezondheidseffecten:

 • Door inademing van stof en/of kleine waterdeeltjes van hoge concentratie Chroom-6 kan acute schede ontstaan aan luchtwegen en longen. 
 • Oogcontact met Chroom-6 kan ernstige lokale schade veroorzaken, zoals oogontsteking en vertroebeling/beschadiging van het hoornvlies. 
 • Huidcontact met Chroom-6 kan leiden tot ontstekingen en zweren.


Chronische gezondheidseffecten: 

 • Personen die via de huid aan Chroom-6 zijn blootgesteld, kunnen chronisch contacteczeem en huid zweren ontwikkelen. 
 • Er zijn personen die na blootstelling door inademing een allergie ontwikkelen die zich uit in de vorm van ademhalingsproblemen (astma) en huiduitslag en dit is een blijvende aandoening.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Arbeidshygiënische strategie

 • Aanpak bij de bron – werken met gesloten systeem.
 • Verlagen van overdracht van het gevaar – plaatselijke afvoer lucht.
 • Scheiding van mens en bron.
 • Toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen.


Bij het doen van onderhoudswerkzaamheden aan materieel waarop chroom houdende verf is aangebracht, kan er chroom-6 vrijkomen. Zoals bij het aanbrengen of verwijderen van verflagen, schuren of lassen. Tijdens dit soort werkzaamheden kun je met de stof in contact komen. Eenmaal vrijgekomen, kunnen ook mensen die regelmatig in werkplaatsen komen waar dit soort werk gedaan wordt er mee in contact komen.

Ook als zij zelf hele andere werkzaamheden doen. Dat kan gebeuren wanneer de stof in de ruimte achterblijft. Beschermende maatregelen op de werkplek, zoals het afscheiden van werkruimten, taakroulatie, afzuiginstallaties en stofmaskers kunnen ervoor zorgen dat medewerkers minder of niet met chroom-6 in aanraking komen.

Bij verdenking of twijfel in de voorbereiding dient er een risicoanalyse uitgevoerd te worden. Daarna dient er een verkennend onderzoek op aanwezigheid van chroom-6 in de  werkomgeving plaats te vinden en dient chroom-6 in het V&G-plan uitvoeringsfase meegenomen te worden.

Bij welke werkzaamheden komen we in aanraking met eventueel aanwezige Chroom-6?
Afbramen met haakse slijpmachine; puntafzuiging en zo mogelijk in de machine geïntegreerde afzuiging, afgescheiden werkruimte, cabines met gerichte afzuiging.

Doorslijpen met haakse slijpmachine; puntafzuiging of afzuigtafel, toerental beperken.

Boren met boormachine; boormachine met daarop gemonteerde afzuiging.

Losbouten met handgereedschap; bij meer dan kortstondig losbouten bronafzuiging op handgereedschap monteren.

Knippen van grote objecten; kranen met overdrukmachines, overige personeel op voldoende afstand (in buitenlucht: bovenwinds).

Voorkom stofvorming bij het bewerken van metaal dat geverfd is met chroom houdende verf.
Voorbeelden van maatregelen zijn:
- Werk nat;
- Gebruik afzuiging op het gereedschap;
- Gebruik ademhalingsbescherming (P3 filter en bij voorkeur minimaal een halfgelaatsmasker). Als er ook damp vrijkomt dan aanvullend een A-filter.
- Voorkom verspreiden van de stof door de werkplek af te scheiden.

Bij lassen moet door afzuiging en goede persoonlijke beschermingsmiddelen (verbeterde laskap) gezorgd worden voor een zo laag mogelijke blootstelling.

Maak bij voorkeur gebruik van cementsoorten zonder chromaat. Ook als cement geen chromaat bevat, is het aan te raden om huidcontact te voorkomen. 

Denk bij alle soorten werkzaamheden ook aan hygiënemaatregelen, zoals het wassen van de handen voor toiletbezoek, eten, drinken en roken. Eet, drink en rook nooit op de werkplek.

Verplichte Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Adembescherming zoals FFP3 (volgelaat)maskers
 • Wegwerp-handschoenen (bijvoorbeeld van Latex of Nitril)
 • Beschermbril
 • Geschikte wegwerpoveralls
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe vaak kom jij in aanraking met Chroom 6?
 2. Wanneer is de laatste keer geweest dat je met Chroom 6 hebt gewerkt? 
 3. Gebruik jij de juiste PBM`s bij de werkzaamheden rondom chroom 6?
Tips > Voor meer informatie

Meer informatie kun je vinden op de website van Volandis


Heb je tips, opmerkingen of vragen over deze Toolbox? Neem dan gerust contact op met team veiligheid via veiligheid@vanwijnen.nl ​​​​​​​


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.