Privacyverklaring

Index

PRIVACYVERKLARING Veilig Voor Elkaar APP

Bij het gebruiken van de app Veilig Voor Elkaar van Van Wijnen, worden persoonsgegevens verwerkt. Wij zijn als bedrijf verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van deze gegevens. In deze Privacyverklaring leest u dan ook hoe wij dit doen en met welk doel. Ook leest u welke rechten u hierbij heeft. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Van Wijnen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden via de app Veilig Voor Elkaar die u wordt aangeboden door Van Wijnen Groep N.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31034321, en de hieraan gelieerde ondernemingen. We spreken hieronder verder van ‘Van Wijnen’. Van Wijnen is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die via de app Veilig Voor Elkaar worden verwerkt.

De contactgegevens zijn: Van Wijnen Groep N.V., Baarnsche dijk 14, 3741 LS Baarn.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken van betrokkenen die gebruikmaken van de app Veilig Voor Elkaar zijn:

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

Van Wijnen verwerkt de persoonsgegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichting. Op grond van de Arbowet zijn we verplicht ongevallen te registreren. Tevens is het in uw belang en in het gerechtvaardigd belang van Van Wijnen om ongevallen zoveel mogelijk te reduceren. Dat kan alleen als de veiligheidsrisico’s en ongevallen adequaat in kaart worden gebracht. Om veiligheidsrisico’s en ongevallen adequaat in kaart te kunnen brengen, is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Van Wijnen gebruikt de persoonsgegevens als volgt:

Verstrekking aan derden

Van Wijnen zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal Van Wijnen uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is in verband met de werking van de app Veilig Voor Elkaar.

Beveiligen en bewaren

Van Wijnen neemt verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Wij hebben diverse maatregelen getroffen binnen onze ict-voorzieningen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of niet geoorloofde toegang tot de persoonsgegevens die we verzamelen via de app Veilig Voor Elkaar. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en maken wij gebruik van een beveiligde omgeving. Van Wijnen ziet toe op de naleving van de AVG door de verwerkers die door Van Wijnen worden ingeschakeld.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hierboven genoemde doeleinden. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Daarnaast speelt u zelf ook een rol in de beveiliging van uw persoonsgegevens. Hieronder hebben we enkele manieren uiteengezet om uw apparaten veilig te houden.

Cloud

Van Wijnen heeft licenties voor software waarbij er gebruik wordt gemaakt van een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen kunnen worden bij verschillende gecertificeerde datacentra binnen de EU. Van Wijnen heeft contractuele maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen en te garanderen dat uw gegevens alleen gebruikt worden in verband met de hierboven genoemde doeleinden.

Uw rechten tot inzage of verwijdering van gegevens

Het is mogelijk om een verzoek tot inzage, verwijdering of correcte in de door Van Wijnen via de app Veilig Voor Elkaar over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door contact op te nemen via rechten@vanwijnen.nl. Ter controle van uw identiteit vraagt Van Wijnen een kopie van uw identiteit mee te sturen waarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Ook heeft u het zogenoemde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan Van Wijnen heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u contact op te nemen via rechten@vanwijnen.nl.

Bezwaar tegen verwerking persoonsgegevens door Van Wijnen

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Wijnen. U kunt dit doen door contact op te nemen rechten@vanwijnen.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij spannen ons in om de persoonsgegevens van alle gebruikers van de app Veilig Voor Elkaar zo goed mogelijk te beschermen. Mocht u, ondanks al onze inspanningen, toch een klacht hebben, dan heeft u op grond van de wet ook een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor contactgegevens verwijzen wij u naar de website van de toezichthouder: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Voor overige klachten kunt u terecht op klachten@vanwijnen.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Om te zorgen dat de privacyverklaring in overeenstemming blijft met de geldende wet- en regelgeving, herzien wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Daarnaast staat in de privacyverklaring zelf wanneer deze voor de laatste keer is aangepast. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is inwerking getreden op 1 augustus 2019.

Contact

Neem contact met ons op via rechten@vanwijnen.nl.